HN-Matten Newe KG         Berat. Ingenieure BDB           Kortlund 36 24857 Fahrdorf                                                    Tel:  +49 (0)4621 / 99 42 49 

  

Ausführliche Informationen über unsere HN-Matten


HN-8 Matte

(Patent)

Betonstahl BST 500M (A)

Abmessungen der Betonstahlstäbe

                                                           Ø 7mm            Ø 8mm            Ø 10mm          Ø 12mm

Umfang                       (cm)                2,20                 2,51                   3,14                 3,77

Nennquerschnitt       (cm²)               0,385               0,503                 0,785              1,13

Gewicht                      (kg/m)             0,302               0,395                 0,617              0,888 


Gewicht der HN-8 Matte

2  Ø 8mm       L= 2,04 m        >         0,395 kg/m · 2   ·  2,04m   = 1,610 kg

13 Ø 8mm      L= 1,70 m        >         0,395 kg/m · 13 ·  1,70m   = 8,720 kg

                                                           Gesamtgewicht    = 10,330 kg

Querschnittswerte der HN-8 Matte

 Ø 8mm            e = 15 cm       >       0,503 cm²/m   ·  100/15   = 3,35 cm²/m


HN-7 Matte

(Patent)

  Betonstahl BST 500M (A)

Abmessungen der Betonstahlstäbe

                                                           Ø 7mm            Ø 8mm            Ø 10mm          Ø 12mm

Umfang                       (cm)                2,20                 2,51                   3,14                 3,77

Nennquerschnitt       (cm²)               0,385               0,503                 0,785              1,13

Gewicht                      (kg/m)             0,302               0,395                 0,617              0,888 


Gewicht der HN-7 Matte

2  Ø 8mm       L= 2,07 m         >        0,395 kg/m · 2   ·  2,07m   = 1,640 kg

16 Ø 7mm      L= 1,60 m         >        0,302 kg/m · 16 ·  1,60m   = 7,370 kg

                                                  Gesamtgewicht    = 9,370 kg 

Querschnittswerte der HN-7 Matte

Ø 7mm            e = 12,5 cm       >       0,385 cm²/m   ·  100/12,5   = 3,08 cm²/m